WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA to całościowe, wielospecjalistyczne działania mające na celu wsparcie oraz pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Wczesnym wspomaganiem obejmowane są dzieci zagrożone nieprawidłowym funkcjonowaniem oraz mające pierwsze symptomy wskazujące na zaburzenie rozwoju, od narodzin po podjęcie nauki w szkole podstawowej.
Zajęcia opierają się na indywidualnym dostosowaniu metod oraz narzędzi pracy z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka. Mają na celu zauważyć i wykorzystać potencjał dziecka umożliwiając tym samym dalszy jego rozwój.
Specjaliści interdyscyplinarnie ściśle współpracują z rodzicami, omawiając wszelkie sukcesy, trudności i możliwości dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Oferujemy szeroki zakres terapii:
-neurologopedycznej,
-logopedycznej,
-fizjoterapeutycznej,
-pedagogicznej,
-pedagogicznej,
-integracji sensorycznej.

Terapia neurologopedyczna:
W ramach zajęć logopedycznych neurologopeda pracuje z dzieckiem z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. W swojej pracy wykorzystuje różne metody – jedną z nich jest logorytmika, która polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka. Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach  słowno-ruchowych jest rytm.

Terapia logopedyczna:
Zajęcia zawsze połączone są z zabawą. Skupiają się przede wszystkim na komunikacji, czyli intencji komunikacyjnej, naprzemienności, stymulowaniu mowy czynnej i biernej dziecka, rozwijaniu sprawności jego aparatu artykulacyjnego.

Terapia pedagogiczna:
Zajęcia opierają się na formie zabawy, w czasie której dziecko ma możliwość doświadczać zmysłami różnorodnych bodźców. Założeniem zajęć jest doświadczenie przez dziecko własnych możliwości oraz poczucia sprawczości – „to ja to robię”. Dodatkowo wprowadzana jest forma komunikacji, czyli naprzemienności, intencji komunikacyjnej, rozwoju zabawy.  

Terapia fizjoterapeutyczna:
We wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niezwykle ważna jest rehabilitacja ruchowa. Na początkowym etapie życia rozwój ruchowy jest ściśle połączony z rozwojem funkcji poznawczych, więc często rehabilitacje łączymy m.in z integracja sensoryczną. Wykorzystujemy różne metody mające na celu poprawny rozwój motoryczny dziecka. Ważne jest, by rehabilitacja została zapoczątkowana jak najwcześniej. Dzięki wcześnie zaczętej terapii, możliwe jest zahamowanie wielu zaburzeń lub całkowite ich wyeliminowanie, jeżeli nie zostały one utrwalone przez dziecko.

Integracja sensoryczna (SI)
Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz z własnego organizmu.
Terapia SI kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się (w tym dzieci z grupy ryzyka dysleksji, nadpobudliwości, nadruchliwości), ale jest również stosowana jako metoda usprawniania dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niedowidzących, niedosłyszących, zespołem Downa oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Terapia w naszej szkole odbywa się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, w której znajduje się profesjonalny sprzęt podwieszany oraz wiele dodatkowych, ciekawych pomocy terapeutycznych, które uatrakcyjniają ćwiczenia. Dzieci usprawniane są wielozmysłowo ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu równowagi i prioprocepcji (czucia głębokiego). Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, ruch i zabawę, dostarczamy dziecku bodźców, których potrzebuje i są niezbędne do prawidłowego rozwoju, a oprócz tego pomagają mu wyciszyć się i zrelaksować, a w końcu pomagają skoncentrować się na nauce.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA?
Pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza pediatry lub specjalisty. Lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania, gdzie musi wyszczególnić rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawności, np. opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy,  niepełnosprawność intelektualna bądź ruchowa w tym z afazją, niepełnosprawność sprzężoną, ·zaburzenia zmysłów (wzroku, słuchu, mowy), ·autyzm lub zespół Aspergera.
Jest to podstawa do wydania opinii WWRD.

Drugim krokiem jest wizyta w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie należy zgłosić dziecko na diagnozę, wypełnić wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, do którego należy załączyć dokumenty medyczne w tym zaświadczenie lekarskie.

Trzecim krokiem jest odebranie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, gdzie rodzic kierowany przez poradnię zgłasza się do Dyrektora placówki realizującej WWRD.

Wniosek o organizacje zajęć WWRD dostępny tutaj