ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH im. Jana Brzechwy w Szamotułach

Rekrutacja do szkoły odbywa się w sposób ciągły, co oznacza, że w każdym momencie roku szkolnego uczeń może zostać przyjęty do szkoły. Jednak bardzo prosimy, aby Rodzice naszych nowych uczniów, informowali szkołę o chęci przysłania do niej dziecka z wyprzedzeniem.
Podstawą do przyjęcia od Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne wydawane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna na dany etap edukacyjny.
Dokumenty niezbędne podczas przyjmowania do szkoły:
– aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał),
– wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej),
– jedno zdjęcie legitymacyjne,
– do wglądu ostatnie świadectwo szkolne.