C:\Users\Kasia\Desktop\Logo.png

Stowarzyszenie „Piątka” powołano we wrześniu 2023 roku, z inicjatywy nauczycieli uczących w Zespole Szkół Specjalnych. Naszym zamysłem jest poszerzanie doświadczenia życiowego uczniów oraz wspieranie ich w możliwej do osiągnięcia samodzielności. Pragniemy przygotowywać dla nich projekty, imprezy na temat ekologii, bezpieczeństwa, patriotyzmu, organizować wycieczki, festyny integracyjne i sportowe. Naszym zadaniem jest pomoc podopiecznym w odbiorze otaczającego świata oraz rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji społecznych. Chcemy rozwijać talenty i zdolności uczniów oraz budować ich poczucie własnej wartości.

Cele Stowarzyszenia to:

  • wspieranie osób z niepełnosprawnością, w szczególności uczniów
    i absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach,
  • uatrakcyjnienie i zwiększenie oferty terapeutycznej placówki,
  • promowanie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób
    z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz jej walorów zdrowotnych poprzez popularyzację różnych form aktywności ruchowej i rekreacyjnej.

Numer konta  bankowego:
Bank Spółdzielczy Duszniki 45907200022004041219690001
                                                         

 Dane kontaktowe:
przedstawiciel Stowarzyszenia:  Katarzyna Cicha – 601541283

NIP – 7872143582